„Mēs nākam no pagātnes”. Zilo govju diena Kurzemē.


Biedrība „Šķirnes saglabāšanas apvienība „Zilā govs" " aicina visus interesentus piedalīties pasākumā, kurš veltīts senai kurzemnieku vietējo govju šķirnei, kādreizējam Latvijas tēlam - Latvijas zilajai govij.


Pasākuma norises vieta : „Liedags", Jūrkalne.
Pasākuma norises datums : 18.07.2018.

Darba kārtība:

9:00 - 10:00 - Dalībnieku reģistrācija;
10:00 - 10:05 - Pasākuma atklāšana. -BŠSA „Zilā govs" valdes priekšsēdētāja;
10:05 - 10:30 - Informācija par Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likumu. - ZM pārstāvis.
10:30 - 10:50 - LZ šķirnes pozitīvās īpašības un izmantošanas iespējas saimniecībās. -BŠSA „Zilā govs" ciltsdarba zootehniķe.
10:50 - 11:30 - AgroBioRes projekta noslēguma pārskats, Latvijas zilās šķirnes piena īpašību izvērtējums. LLU pārstāve.
No 12:00 - Latvijas zilās šķirnes dzīvnieku apskate, izvērtēšana un kvalitātes noteikšana 7 Kurzemes zonas saimniecībās.


Telpu izmantošanas laiks 2018.-2019.gads


Datums

Laiks

Telpa

Pasākums

18.05.2018.

11:00 līdz 13:00

298

Valdes sēde

15.06.2018.

11:00 līdz 13:00

298

Valdes sēde

06.07.2018

11:00 līdz 13:00

298

Valdes sēde

10.08.2018

11:00 līdz 13:00

298

Valdes sēde

21.09.2018

11:00 līdz 13:00

298

Valdes sēde

12.10.2018

11:00 līdz 13:00

298

Valdes sēde

23.11.2018

11:00 līdz 13:00

298

Valdes sēde

12.01.2019

11:00 līdz 13:00

298

Valdes sēde

16.02.2019

11:00 līdz 13:00

298

Valdes sēde

23.03.2019

11:00 līdz 16:00

208

Biedru sapulce

20.04.2019.

11:00 līdz 13:00

298

Valdes sēde

Biedrības valdes priekšsēdētāja : M.Švāne


Latvijas Lauksaimniecības universitātes


VPP 2014/VPP2014-2017 AgroBioRes

 tēmas Nr.3 LOPKOPĪBA „Vietējās izcelsmes slaucamo govju un cūku saimnieciski nozīmīgo pazīmju ģenētiskā izpēte kvalitatīvu pārtikas produktu ražošanai un dabīgas izcelsmes barības sastāvdaļu izstrāde un pārbaude" noslēguma seminārs

 notiks 2018. gada 27. aprīlī Jelgavā, LLU, Lielā ielā 2, 207. auditorijā.

Darba kārtība

09:30 - 10:00

 Dalībnieku reģistrācija un rīta kafija

 

10:00 - 10:20

Valsts pētījumu programmas "Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā" sasniegtie rezultāti. AgroBioRes projekta vadītāja Ruta Galoburda

10:20 - 10:40

Vietējās izcelsmes slaucamo govju un cūku saimnieciski nozīmīgo pazīmju ģenētiskā izpēte. Daina Jonkus, Solvita Petrovska, Lāsma Cielava, Iveta Kļaviņa, Dace Smiltiņa

10:45 - 11:05

Vietējās izcelsmes slaucamo govju piena piemērotība pārstrādei. Solvita Petrovska, Jeļena Zagorska, Inga Ciproviča, Diāna Ruska, Daina Jonkus

11:10 - 11:30

Vietējās izcelsmes cūku gaļas kvalitātes rādītāju analīze.  Lilija Degola, Līga Paura, Ilze Grāmatiņa, Daina Jonkus

11:35 - 11:55

Dažādu prebiotisku un sinbiotisku piedevu ietekme uz teļu veselību un dzīvmasas pieaugumu. Astra Ārne, Sintija Jonova, Aija Ilgaža

12:00 - 12:20

Veselības kontroles sistēma un Lactobacillus fermentum barības piedevas ar SARA saistītu komplikāciju novērtēšanai govju ganāmpulkā. Laima Liepa, Māra Viduža, Ilga Šematoviča

12:25 - 12:45

Dabīgos bakteriocīnus saturošas barības devas ietekme uz cūku augšanu un gaļas kvalitāti. Anda Valdovska, Daiga Gāliņa

12:50

Diskusija


Valdes sēde


Valdes sēde būs 13.aprīlī pl.11


Biedru sapulce 2018.gada 23.martā


Uzaicinām piedalīties mūsu biedrības biedru sapulcē.

Sapulce notiks 2018.gada 23.martā plkst.11:00 - (apm.)16:00 Jelgavā, Lielā ielā 2, Pilī, 209.telpā.  Dalībnieku reģistrācija no 10:00.

 Sapulces norise

 

1.     Gada pārskata apstiprināšana un finansu atskaite (M.Švāne)

2.     Revidenta ziņojums (A.Girgensons)

3.     Ziņojums par padarīto 2017.gadā (D.Šimkevica)

4.     Informācija par projektu 16.2 (M.Švāne)

5.     Dažādi jautājumi.

 

BŠSA "Zilā govs" valdes pr-tāja M.Švāne

Valdes locekles D.Šimkevica, Z.Trukše

 


Informācija par pētījumiem un projektiem


Pēc biedrības „Šķirnes saglabāšanas apvienība „Zilā govs"" 27.07.2017.gada sapulces lēmuma, pamatojoties uz to, ka Biedrība ir vienīgā organizācija, kas strādā ar Latvijas zilo šķirni un nodarbojas ar šķirnes ciltsdarba organizēšanu, tā vēlas būt informēta par Latvijas zilo govju izmantošanu jebkuros pētījumos vai projektos.
Rakstot jebkuru projektu ar nodomu iesaistīt tajā pētījumus vai izmantot datus par Latvijas zilām govīm, jāiesniedz rakstiska veida iesniegums Biedrībai. Biedrība oficiāli atbildēs uz šo iesniegumu.
Jebkura projekta realizācijas laikā tā dalībniekiem jāsniedz Biedrībai atskaites par projekta gaitu un gala rezultātu.


Biedru sapulce 27.10.2017


Pamatojoties uz saņemtajiem biedrības „ Šķirnes saglabāšanas apvienība „Zilā govs"" 4 biedru iesniegumiem par neprecīzi reģistrētajiem datiem LV UR Liepājas filiāles datu bāzē par valdes sastāva izmaiņām tiek sasaukta biedrības biedru sapulce 27.10.2017.gadā plkst 11.00 Jelgavā, Pilī.

Sapulces 27.10.2017. norises vieta 181. kabinets. Organizētāji atvainojas par novēlotu sapulces vietas paziņojumu, jo remontdarbu dēļ telpas saskaņošana prasīja vairāk laika.


Atkārtotā Biedrības biedru sapulce


Uzaicinām piedalīties atkārtotā Biedrības biedru sapulcē.

Sapulce notiks 2017.gada 06.septembrī plkst.11.00 Jelgavā, Lielā ielā 2, Pilī, 298.telpā. 

 

Sapulces norise

 

1.     Valdes sastāva maiņa.

 

 

BŠSA "Zilā govs" valdes pr-tāja M.Švāne

Valdes locekle D.Šimkevica


Ārkārtas Biedrības biedru sapulce


Uzaicinām piedalīties ārkārtas Biedrības biedru sapulcē.
Sapulce notiks 2017.gada 11.augustā plkst.11.00 Jelgavā, Lielā ielā 2, Pilī, 298.telpā.

Sapulces norise

1.Valdes sastāva maiņa.


BŠSA "Zilā govs" valdes pr-tāja M.Švāne
Valdes locekle D.Šimkevica

 


Informācija LZ audzētājiem, pārraugiem un vērtēšanas ekspertiem


Pēc 2017. gada biedrības „Šķirnes saglabāšanas apvienība „Zilā govs""sapulces lēmuma ar biedrības valdes sēdes 06.07.2017. lēmumu ĢR programmai var pieteikt

1.ar biedrības ekspertu slēdzienu vaislai ataudzējamos LZ šķirnes jaunbuļļus neatkarīgi no vecuma;

2.ataudzējamās LZ šķirnes teles, kuras dzimušas līdz šā gada 31. martam un atbilst „Ciltsdarba programmas 2016.-2026. gadam" punkta 3.2.prasībām:

3.2. Izcelsme

3.2.1. ĢR no jauna iekļaujamo dzīvnieku LZ asinība ir vismaz 50%. Tai skaitā pieļaujama Lietuvas pelēkās šķirnes, kā līdzīga zilā gēna nesējas asiņu pieliešana, bet ne vairāk, kā 50% no kopējā asinības %.

3.2.2. ĢR iekļaujamo dzīvnieku mātes ir LZ šķirnes dzīvnieki.

3.2.3. ĢR saglabāšanas programmā var uzņemt LZ šķirnei raksturīgās apmatojuma krāsas dzīvniekus, apzīmētus ar LZ, kuri cēlušies no mātēm ar LZ izcelsmi, kuras kādu iemeslu dēļ LDC apzīmētas ar ciltsmarku XP.

3.2.4. Uz sertificēta vērtēšanas eksperta slēdziena pamata ĢR saglabāšanas programmā var iekļaut šķirnei atbilstoša apmatojuma krāsas un tipa dzīvniekus ar nepierādītu (nezināmu) izcelsmi XX, ja tie LDC ierakstīti ar ciltsmarku LZ, vai to pēcnācējus no LZ ĢR programmā apstiprinātajiem vaislas buļļiem.

3.2.5. ĢR saglabāšanas programmā netiek iekļauti dzīvnieki, kuru izcelsmē redzami gaļas šķirņu priekšteči.

Šiem dzīvniekiem, piesakot dalību Ģrsaglabāšanas programmā, nepieciešams sertificēta vērtēšanas eksperta parakstīts pieteikums par atbilstību Latvijas zilajai šķirnei.


Biedru sapulce 2017.gada 24.martā


Uzaicinām piedalīties mūsu biedrības biedru sapulcē.
Sapulce notiks 2017.gada 24.martā plkst.11.00 Jelgavā, Lielā ielā 2, Pilī, 207.telpā.

Sapulces norise

  1. Gada pārskata apstiprināšana un finansu atskaite (M.Švāne)
  2. Revidenta ziņojums (A.Girgensons)
  3. Ziņojums par padarīto 2016.gadā (D.Šimkevica)
  4. Iepazīstināšana ar pētījumu programmu AGROBIORES (D.Jonkus)
  5. Informācija par ģenētiskajiem pētījumu projektiem LZ šķirnē (D.Smiltiņa)
  6. Dažādi jautājumi.


BŠSA "Zilā govs" valdes pr-tāja M.Švāne
Valdes locekles D.Šimkevica, A.Deju


Dzīvnieku audzētāju organizāciju konference Igatē 10.novembrī 2016.g.


Konferenci atklāja Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta direktore Ilga Līdaka. Bija pulcējušies Dzīvnieku audzētāju organizāciju pārstāvji, mākslīgo apsēklošanas staciju vadītāji, dzīvnieku pārraugi, zemnieki, lai iepazītos ar jaunumiem Eiropas Savienības normatīvajos aktos attiecībā uz lopkopību. No BŠSA "Zilā govs" piedalījās biedrības vadītāja Mirdza švāne un valdes locekle Aija Dejus.

ZM Lauksaimniecības departamenta Lopkopības nodaļas vadītāja Gita Jansone prezentēja zootehnisko regulu, runāja par tās ieviešanu, uzraudzību un kontroli, kā arī atbildēja uz jautājumiem. Zootehniskā regula stāsies spēkā 2018.gada 1.novembrī.

 ZM Veterinārā un pārtikas departamenta direktora vietniece Antra Briņķe prezentēja jauno ES Dzīvnieku Veselības regulu, tās ieviešanu, uzraudzību un kontroli. Dzīvnieku veselības tiesību akts 2016 / 429 pieņemts 2016.gada 9.martā, spēkā no 2016.gada 29.marta, piemēros no 2021.gada 21.aprīļa, jo jāizstrādā ļoti daudz jaunu normatīvo aktu.

Par situāciju valstī un veterināro prasību ievērošanu starptautiskajā tirdzniecībā ar dzīvniekiem, PVD aktualitātēm runāja PVD pārstāve Maija Irbe.

Ziemeļvidzemes LAD vadītājs Jānis Brengulis iepazīstināja ar ES projektiem, atbalstu, iespējām piesaistīt ES finansējumu organizāciju darbībā, LAD aktivitātēm.

Pēc pusdienu pārtraukuma LLKC Lopkopības nodaļas vadītāja Silvija Dreijere stāstīja par LLKC pakalpojumiem lopkopībā un zemnieku iespējām Konsultāciju un apmācību projektos.

BIOR Mikrobioloģijas nodaļas vadītāja Jeļena Avsejenko pauda satraukumu par antimikrobiālās rezistences problēmām un to ietekmi uz lopkopības produkcijas ražošanu.

Par savu projektu - Dzīvnieku ģenētisko resursu gēnu banku - stāstīja Dace Smiltiņa.

Pēc tam uzstājās LŠDAS ciltsdarba speciālists Māris Līdaks un informēja par aktuālo situāciju piensaimniecības nozares ciltsdarbā 2016.gadā, un Daina Kairiša - Biedrības "Latvijas Aitu audzētāju asociācijas" ciltsdarba grupas vadītāja - prezentēja paveikto Latvijas tumšgalves šķirnes aitu selekcijā. Šī organizācija ir visstraujāk augošā ar vislielāko potenciālu.

Pēc kafijas pauzes LŠZAA direktore Aija Luse stāstīja par zirgkopības nozares iespējām Latvijā. Latvijā audzētie zirgi augsti kotējas pasaulē iejādē. A.Luse cer uz abu organizāciju apvienošanos.

Par cūkkopības problēmām Latvijā runāja Dzintra Lejniece.

LGLA ciltsdarba speciāliste Ieva Freidenfelde ziņoja par aktualitātēm gaļas liellopu audzēšanas nozarē.

Noslēgumā tika apbalvoti labākie darbinieki dažādās nozarēs.

 


Zootehniskās regulas apspriešana Igaunijā


Biedrības valdes pārstāvji 15.09.2016. piedalījās starptautiskā Baltijas valstu konferencē, kuras tēma bija jaunās Zootehniskās regulas apspriešana

1. regula.JPG - 'Regula' (30.11.2016 15:58)

Īsais raksts Igauņu valodā ar daudz attēliem (bezmaksas)

Pilnais raksts Igauņu valdoā (par 1€) vai kopija *.docx formātā

1. olenevalt-valgusest-paistab-lehm-sinakam-voi-hallikam-75975707.jpg - 'olenevalt-valgusest-paistab-lehm-sinakam-voi-hallikam-75975707' (30.11.2016 15:53)


Žurnāls Saimnieks 09.2016


žurnāls Saimnieks.JPG - 'Zila govs žurnāls Saimnieks 09.2016 vāks' (18.10.2016 07:20)

Latvijas zilā ir sena, reti sastopama vietējā piena govju šķirne, kas līdz mūsdienām saglabājusi īpatno zilo apmatojumu. Izdzīvojusi padomju laiku aizmirstību, pašlaik tā atrodama vairākās zemnieku sētās un dažkārt par prieku tūristiem iznirst kādā Kurzemes piekrastes pļavā. Kā vēsta nostāsti - zilās govis sākotnēji piederējušas tikai lībiešu zemniekiem. Biedrība Šķirnes saglabāšanas apvienība (BŠSA) Zilā govs rūpējas par unikālās šķirnes saglabāšanu un ģenētisko tīrību, taču process nebūt nav viegls, jo trūkst tīršķirnes vaislinieku un arī lielāks valsts atbalsts noteikti noderētu, stāsta Daiga Šimkevica, biedrības zootehniķe un valdes locekle.


Biedru sapulce bildēs


18.03.2016

14. 20160318_104029.jpg - '20160318_104029' (01.04.2016 12:36)

13. 20160318_104038.jpg - '20160318_104038' (01.04.2016 12:36)

12. 20160318_111226.jpg - '20160318_111226' (01.04.2016 12:36)

11. 20160318_111845.jpg - '20160318_111845' (01.04.2016 12:37)

10. 20160318_114436.jpg - '20160318_114436' (01.04.2016 12:37)

9. 20160318_131942.jpg - '20160318_131942' (01.04.2016 12:37)

8. 20160318_132022.jpg - '20160318_132022' (01.04.2016 12:37)

7. 20160318_132059.jpg - '20160318_132059' (01.04.2016 12:38)

6. 20160318_132139.jpg - '20160318_132139' (01.04.2016 12:38)

5. 20160318_132144.jpg - '20160318_132144' (01.04.2016 12:38)

4. 20160318_132157.jpg - '20160318_132157' (01.04.2016 12:39)

3. 20160318_132545.jpg - '20160318_132545' (01.04.2016 12:39)

2. 20160318_132841.jpg - '20160318_132841' (01.04.2016 12:39)

1. 20160318_151759.jpg - '20160318_151759' (01.04.2016 12:40)


Biedru sapulce 18.03.2016


Biedrība Šķirnes saglabāšanas apvienība "ZILĀ GOVS"; reģ. Nr.40008069774; Jelgavā, Lielā ielā 2, Pils, 209; e-pasts: daigashimkevica@inbox.lv [ http://zilagovs.itf.llu.lv/], Bankas konts LV37UNLA0050023008585 AS"SEB banka"

Cien. BŠSA "Zilā govs" biedri.

Uzaicinām Jūs piedalīties BŠS Zilā govs atskaišu sapulcē 18.03.2016. plkst 11.00 Jelgavā, pilī 207. telpā.
Sapulces darba kārtība:

10.00-11.00 - pulcēšanās.
11.00-11.30 - Atskaite par biedrības finansu darbību /M. Švāne/
                    Genomiskās ciltsvērtēšanas projekts /M. Švāne/
11.30-12.00 - Ciltsdarba programmas 2010.-2015. gadam izpilde, uzdevumi nākošajam ciltsdarba programmas periodam /D. Šimkevica/
12.00-13.00 - valdes vēlēšanas.
13.00          - Dažādi

Biedru_sapulce_18.03.2016.docx

BŠSA „Zilā govs" valdes pr-ja     D. Šimkevica

03.03.2016.


Biedru sapulce 11.12.2015.


Cien. BŠSA "Zilā govs" biedri!

BŠSA "Zilā govs" sasauc biedru sapulci atkārtoti, jo 20. novembra sapulcē neieradās kvorums. Atkārtotā sapulce notiks 2015.g. 11.decembrī, plkst. 13-30, Pilī, Pils ēdnīcas mazajā zālē, Ziemeļu spārnā.

Darba kārtībā - Valdes vēlēšanas; Vaislas buļļu izaudzēšanas projekts; dažādi jautājumi.

Tā kā valdes vēlēšanām nepieciešams kvorums, lūdzam ierasties vai pilnvarot pārstāvi lēmumu pieņemšanai.

                   Valdes priekšsēdētāja - D. Šimkevica

 

Cien. BŠSA ,,Zilā govs '' biedri.

 Uzaicinām Jūs piedalīties biedrības sapulcē. Sapulce notiks 2015.gada 20. novembrī, plkst.  12-00, Pilī, 207. telpā.

 Sapulces darba kārtība:

1.      BŠSA "Zilā govs"" valdes vēlēšanas../D. Šimkevica/

2.      Vaislas buļļu izaudzēšanas projekts 2016.gadam../M. Švāne/

3.      Dažādi jautājumi.

Tā kā valdes vēlēšanām nepieciešams kvorums, lūdzu ierasties, vai pilnvarot pārstāvi lēmuma pieņemšanai.

BŠSA „Zilā govs" valdes pr-ja                                                           D. Šimkevica

09.11.2015.

Biedru_sapulce.doc